Företagets värde och modellens olika komponenter

I Valuation Värderingsrapport tillämpas en över- avkastningsmodell som fokuserar på företagets förmåga att generera värdeskapande vinster på kort och lång sikt.

Fördelen med modellen är att den direkt utnyttjar de nyckeltal för lönsamhet och tillväxt som vanligen används vid nyckeltalsanalys av företag.

Valuation värderingsmodell använder sig av tre huvudkomponenter för att beräkna företagets värde:

Bokfört eget kapital

Värdeskapande vinster

Horisontvärde

Företagets totala beräknade värde

Övrig information

Om företaget äger fastigheter ska skillnaden mellan bokfört värde och taxerat värde adderas till det beräknade värdet ovan. I de fall där en aktuell mark-

nadsvärdering finns tillgängligt på fastigheterna ska skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärdet istället adderas till det beräknade värdet ovan.

5