Företagsvärdering


Allt fler genomför företagsvärderingar varje år i syfte att löpande följa värdeutvecklingen i det egna bolaget. Detta eftersom man konkret vill arbeta med att öka värdet inför t ex en framtida försäljning. Det gäller att börja med värdeskapande aktiviteter i god tid inför en försäljning för att kunna höja värdet på bolaget. Värderingarna ger en bra indikator om vad värdet på bolaget är idag, men också en insikt om vad man bör jobba med för att få ett så högt värde som möjligt på längre sikt.

Tidigare har det varit kostsamt, tidskrävande och relativt komplicerat att genomföra en värdering. Det har bland annat ställts stora krav på beställaren att sammanställa information eftersom en värdering bygger på att ett gediget historiskt material finns tillgängligt.

Traditionellt görs värderingar i samband med köp eller försäljning av företag. Företagsförvärv är också en allt mer förekommande metod att öka marknadsandelar eller som en ren finansiell placering. Ett annat exempel kan vara att ägaren till ett företag från tid till annan vill veta om företaget är en god investering i jämförelse med andra tänkbara investeringar som ger god avkastning.

Begreppet företagsvärdering har funnits under mycket lång tid, men många tycker fortfarande att det är svårt att förstå. Det är faktiskt överraskande enkelt! Företagsvärde skapas när ett företag växer, och när företagets avkastning på eget kapital är högre än kapitalkostnaden, dvs. vad investerarna kräver. På denna sida svarar vi på frågor du kan ha om företagsvärderingar, så fortsätt att läsa eller klicka på frågorna nedan som intresserar dig och få ditt svar direkt.

Vikten av att göra en företagsvärdering

Vad är värdet på mitt företag?

En värdering av ditt företag var tidigare känt för att vara dyrt och mycket tidskrävande. Det innebar ofta att du behövde kontakta finansiella rådgivare, titta igenom gamla bokslut och ta fram relevanta underlag. I allmänhet finns det tre huvudområden som du kan basera din företagsvärdering på: tillgångar, relativt marknadsvärde eller fundamentalt värde. Substansvärderingar passar inte på alla typer av verksamheter, och ett relativt marknadsvärde fungerar egentligen bara när det finns tillräckligt många andra liknande företag att jämföra ditt företag med. När man tittar på grundläggande värderingsmetoder är den vanligaste metoden den diskonterade kassaflödesmodellen (DCF). En mer modern inställning till företagsvärdering är istället att diskontera bolagets framtida överavkastning. Denna modell baseras på tillgängliga bokslutsuppgifter, som många uppfattar vara stabila och mer lättillgängliga än kassaflödesberäkningar. Genom att ta reda på vad ditt företag är värt idag, kommer du att kunna följa värdeutvecklingen från år till år och genomföra förändringar för att öka värdet på ditt bolag inför en framtida försäljning.

Vad är nyckeln?

Historien har lärt oss vikten av korrekta företagsvärderingar. Både Internetbubblan och den senaste lågkonjunkturen 2008 kan båda spåras tillbaka till uppskruvade värderingar i många företag. Ytterligare ett exempel var krisen i den japanska ekonomin på 1990-talet där vi också hade överskattat värdet på många företag.

Påverka morgondagens värde på ditt företag idag

Kom ihåg att företagsvärdet skapas när avkastningen på eget kapital är högre än kapitalkostnaden. Oavsett om du planerar att ta in nya delägare, byta strategi eller expandera verksamheten är det värdefullt att ha en uppdaterad företagsvärdering till hands. Många företagare tänker inte på att värdera sina företag innan man står inför en försäljning. Dessa situationer kan ofta vara ganska stressiga och att vara väl förberedd är en stor fördel. Genom att löpande värdera ditt företag står du bra rustad och hinner genomföra nödvändiga förändringar i verksamheten. Om du inte gillar värdet på ditt bolag – se till att förändra verksamheten! Börja att följa nyckeltalen och utarbeta en handlingsplan för att nå ditt målvärde. Genom att göra en företagsvärdering kommer du tydligt se vilka områden som behöver förbättras i företaget. Att sätta mål och veta var du är på väg är en bra början. Bestäm morgondagens värde genom att först veta företagets värde idag!

Skillnaden mellan marknadsvärde och företagsvärdering

Skillnaden mellan marknadsvärde och värderingen av ett företag är enkel, men ändå avgörande. Att veta skillnaden kan innebära fördelar när du ska sälja ditt företag. Efter att ha läst detta kommer du att kunna identifiera skillnaden mellan pris och värde i en förhandling.

Vad är värdet på ett företag?

Låt oss börja med att förstå värdet. Värdet kan delas upp i två huvudavdelningar: bokfört värde och marknadsvärde. Bokfört värde motsvarar det egna kapitalet i företaget. Det räknas fram genom att ta tillgångarna minus skulderna. Det är vad som finns kvar om bolaget skulle sälja tillgångarna till sitt bokförda värde och lösa skulderna. Det fundamentala värdet eller beräknade värdet baseras på förväntningarna på framtida kassaflöden. Dessa uppskattningar är baserade på en utvärdering av vinstpotential, investeringsbehov, finansieringsmöjligheter och affärsmodell etc. Dessa beräkningar justeras och läggs sedan in i en värderingsmodell.

Fundamentalt värde på marknaden

Det finns några allmänna principer när man tittar på förhållandet mellan marknadsvärde och fundamentalt värde. När det fundamentala värdet är större än marknadsvärdet är marknaden av någon anledning undervärderad jämfört med det faktiska värdet på bolaget. Många investerare söker dessa företag eftersom de ses som en bra investeringsmöjlighet. I det scenario där marknadsvärdet är större än bokfört värde (alltså tillgångar minus skulder), har marknaden vanligtvis en positiv bild om att företaget framtida avkastning kommer att överträffa avkastningskravet. När marknads- och fundamentalvärdet är lika, finns det samsyn mellan marknaden och den egna värderingen av bolaget.

Kunskapen kan bestämma priset

Marknadsvärdet kan enklast beskrivas som priset vad en köpare är villig att betala och det pris som en säljare är villig att sälja sitt företag för. I praktiken finns det flera olika faktorer som sammanfaller för att bestämma priset. Dessa inkluderar antal intresserade köpare, vikten av brådskande överenskommelse, och förhandlingsstyrkan hos de berörda parterna.

Uppnå en överenskommelse

Utgångspunkten är att både värde och pris kommer att fluktuera under ett företags livstid och kanske särskilt i en förhandling. Det grundläggande värdet av ett företag är i första hand baserat på din och köparens tro om framtiden samt köparens förtroende för företaget. Tror du på företagets förmåga att växa och bli lönsamt? Det beror också på branschen. Priset beror också på andra saker såsom tidpunkten för en försäljning. Det finns kanske en topp i intresse för bolaget under en begränsad tid? Detta kan påverka priset på företaget. För att utvärdera priset och besluta om din investeringsvilja måste du väga alla faktorer och upprätta en koppling mellan företagets fundamentalvärde, dess bokföringsinformation och framtidsutsikter för företaget. Baserat på det kan köpare och säljare förhoppningsvis nå en överenskommelse om priset.

Företagsvärdering i småföretag före försäljning

Det finns olika strategier och modeller du kan välja när det gäller att värdera ditt företag. Det finns en fara i att ha för höga förväntningar om den framtida utvecklingen i ditt bolag, särskilt om du står inför förhandlingar om att sälja ditt företag.

Att jämföra sitt eget företag med andra företag i samma bransch kan bli missvisande

Många diskussioner om ett företags pris mellan företagare handlar ofta om användningen av tekniker för relativvärdering. Ofta anges resultatet i form av multiplar, där den vanligaste multipeln är P/E (price/earnings – priset på ett företag i förhållande till nästa års förväntade vinst). Användningen av relativvärderingsmodellen kan variera mycket från år till år. Modellen bygger på att hitta ett medelvärde i en bransch genom att jämföra företag till varandra och sedan använda det genomsnittet för att bestämma ett relativvärde. Om branschen eller ditt företag har upplevt ett år med ovanliga omständigheter kan den relativa värderingen bli irrelevant. Om du sedan går vidare till att tillämpa en P/E multipel eller en EBIT-multipel utan några justeringar är det oundvikligt att en högre multipel slutligen ger ditt företag ett högre värde. Det är lätt att fastna i att vilja driva positiva trender inför en försäljningsprocess. Köparen vill naturligtvis se ett fundamentalt bra företag, men som bygger på realistiska förväntningar om bolagets framtida utveckling.

Risker med att ha för höga förväntningar om framtiden

Att inför en försäljning måla upp orealistiska förväntningar om bolagets framtid kan innebära rättsliga följder. Om företagets historiska resultat inte speglar verksamheten kan det även påverka värderingen på ett felaktigt sätt. Förutom rättsliga åtgärder kan det leda till dåligt rykte i branschen och en övergripande misstro. Intäkter och kostnader ska vara lika med kassaflödet på lång sikt. Eventuella skillnader ska hanteras med periodiseringar och justeringar för att balansera de inkomster som har intjänats (intäkter), eller eventuella utgifter som har uppkommit men ännu inte registrerats eller konsumerats (kostnader). Dessa effekter som uppstår vid olika tidpunkter kommer att balanseras ut i längden. Ofta hanteras avvikelser i förväntningar om företagets utveckling i specifika klausuler i kontrakt mellan köpare och säljare. I klausulerna kan man länka ytterligare betalningar sk tilläggsköpeskillingar som bygger på företagets framtida resultat. Om prognoserna är för höga i förhållande till företagets faktiska utveckling kan det sluta med en dyr affär för säljaren. Det är svårt att på kort tid påverka företagets värde inför en försäljning. Det är en process som måste påbörjas i god tid. Begränsade åtgärder nära på en försäljning ger endast marginell effekt på värderingen. En viktig del av företagets värde i många kunskapsföretag är de immateriella tillgångarna: kunniga medarbetare, kunderna och affärsprocesserna. Tillgångar som behövs för att upprätthålla den dagliga verksamheten och tjäna pengar. Utan att göra en riktig företagsvärdering inför en förhandling riskerar du att antingen att utgå från ett för högt pris och skrämma bort potentiella köpare eller att utgå från ett för lågt pris och riskera att få för dåligt betalt. Båda situationerna är dåliga för en säljare, men med en oberoende företagsvärdering ökar din trovärdighet eftersom köparen kommer att kunna se hur du har kommit fram till ditt förväntade pris. Valuations värderingar baseras på forskning, dina egna förväntningar om framtiden, samt långsiktiga branschspecifika antaganden. Det är viktigt att du fokuserar på realistiska förväntningar i dina prognoser för att göra värderingen så exakt och korrekt som möjligt.

Företagsvärderingar i startups

Det finns många fördelar med att löpande göra en företagsvärdering. Genom att tidigt veta sitt eget företags värde kan påverka företagets framtida värde. De flesta värderingsmodellerna är baserade på historiska intäkter och resultat – något som inte finns tillgängligt i ett nystartat företag. Mogna företag värderas ofta genom att titta EBITDA (resultat före ränta, skatter, avskrivningar). Ett nystartat företag har vanligtvis inga eller låga intäkter. Så hur går det till att värdera en startup?

En kort sammanfattning av grunderna

Det finns några olika faktorer att ta hänsyn till vid värdering av en startup. Ett par faktorer som kommer att påverka värderingen är förväntningar om företagets framtida intäkter och resultat, om bolaget förändrar spelreglerna på en befintlig marknad, konkurrensfördelar och grundarnas tidigare erfarenheter och framgångar som entreprenörer. Faktorer som kan sänka värderingen kan vara låga marginaler, hög konkurrens och en ledning med begränsad erfarenhet. Frågan om värdering i en startup kommer oftast in i bilden när grundare vill ta in externt kapital. Det som är värt att tänka på är att företagare i allmänhet vill värdera sitt företag så högt som möjligt, medan investerare letar efter den lägsta värderingen möjlig för att maximera avkastningen på investeringen (ROI). Ett sätt att värdera start-ups är att kombinera flera olika modeller och hitta ett förnuftigt medelvärde. Eftersom uppstart normalt inte har historiska siffror att gå på, baseras modellerna på välgrundade prognoser. Den första användbara modellen är metoden för jämförbar transaktion. Ta reda på hur mycket liknande företag i din bransch och region är värderade.

Gör prognoser om framtiden

En annan värderingsmodell är Berkus-modellen. Utvecklad av ängelinvesteraren Dave Berkus börjar du med att fråga dig själv om du tror att ditt företag kan nå 20 miljoner dollar i intäkterna under det femte året. Om ditt svar är ja, börjar du titta på följande faktorer; affärsidé, prototyp, kvalitetshantering, strategiska relationer och produktutbyggnad. Modellen visar tydligt hur värderingarna av igångsättning bygger på prognoserna om bolagets framtida utveckling. Omsättningsförväntningarna är naturligtvis beroende av den marknad som företaget agerar på.

Håll reda på din Scorecard

Ett mer utförligt sätt att göra en värdering är Scorecard Valuation Model. Bestäm ett initialvärde för ditt företag och justera sedan i enlighet med 12 olika riskfaktorer. Dessa faktorer inkluderar bland annat: vilken fas företaget befinner sig i, tillverkningsrisk, teknikrisk och potentiell exit. Dessa faktorer modifieras och vägs upp beroende på deras inverkan på företagets övergripande framgång. En värdering är alltid en bra utgångspunkt när man vill ta in kapital. Det hjälper dig att titta objektivt på företaget och basera dina argument på siffror.

Öka värdet i ditt företag

Se till att ditt företag sticker ut. Det finns massor av olika värderingsmodeller och de flesta har både fördelar och nackdelar när det gäller att bedöma ett rimligt värde för ditt företag men grundtanken är att alla modeller ska ge samma värde om förutsättningarna som stoppas in i modellen är desamma. Modellerna har alla en sak gemensamt: tillväxt och lönsamhet är nyckelfaktorerna för att skapa värde i företaget. Oavsett om värderingsmodellen direkt eller indirekt fokuserar på tillväxt och lönsamhet som nyckelfaktorer, spelar de alltid en stor roll i värderingsprocessen. Varför? När ditt företag konsekvent genererar en högre avkastning än vad dina investerare kräver, skapar du värden som vida överstiger bokförda värden i din balansräkning. Så hur ökar du faktiskt ditt företags värde? Det är en viktig fråga och vi ger några svar nedan: 1) Återkommande och förutsägbara intäkter 2) En unik produkt eller tjänst som är svår att replikera 3) Tillväxt, speciellt om den ligger över branschgenomsnittet 4) Nöjda kunder Det här några få exempel, men värt att notera är att alla punkter är nära relaterade till tillväxt och lönsamhet. Vi har nämnt tidigare att ju tidigare du börjar följa värdeutvecklingen i ditt bolag, desto större möjlighet har du att påverka företagets värde inför en framtida försäljning. Det är en bra anledning att göra en företagsvärdering årligen för att upptäcka förbättringsområden. Genom t ex att öka återköpsfrekvensen hos dina befintliga kunder kommer kostnaderna att gå ner och produktiviteten öka. För att kunna se resultaten över tiden måste du fatta ett antal strategiska beslut. Även om den här listan nämner värdefulla strategier, finns det andra åtgärder du kan vidta för att öka värdet på ditt företag. Några förslag är synliggör skalbarhet i verksamheten, vidareutveckla områden som ger konkurrensfördelar och höj priserna på dina produkter och tjänster. Att behålla nyckelpersoner ombord är också en bra strategi eftersom de ger stabilitet och att ovärderlig kunskap stannar i företaget.

Förstå en företagsvärdering

Ur ett rent värderingsperspektiv är de viktigaste frågorna återkommande intäkter, lönsamhet och tillväxt. Det är ganska logiskt att en köpare är villig att betala mer om de ser vinsten ökar, eftersom det visar en stabilare och lönsammare framtid. Se till att justera dina åtgärder med dina värdeskapande mål, genomför förändringar genom att tilldela uppgifterna till de bäst lämpade personerna i företaget. Dessa faktorer vi har tagit upp hjälper dig att bygga ett starkare och mer värdefullt företag! De viktigaste elementen för att förbättra värdet är: 1)    Generera en avkastning på eget kapital som överstiger avkastningskravet 2)    Överträffa förväntningar som medfört tidigare år 3)    Satsa på tillväxt endast om avkastningen ligger över kapitalkostnaden, dvs fokus på lönsamhet först och tillväxt därefter. Genom att göra kontinuerliga företagsvärderingar kan du enkelt följa värdeutvecklingen och se effekterna av ditt arbete med att göra ditt företag högre värderat.

Långsiktigt värdeskapande i företag

Ofta pratar man om kvartalsekonomi på aktiemarknaden som innebär fokus på kortsiktiga mål och kortsiktigt värdeskapande. Kortsiktigheten är vanligtvis fokuserad på vinst per aktie (EPS). Idag är det pensions-, aktivist- och hedgefonder med stora innehav som har största makten att kunna påverka utvecklingen i de noterade bolagen. Att ha en mängd olika finansiella aktörer som ägare innebär i allmänhet att det finns en sund konkurrens och är därför vanligtvis en styrka på en kapitalmarknad. Men när den vanligaste frågan som chefer frågar är om ett förvärv kommer att späda EPS under de första åren – då kan det vara ett problem.

Resultat kontra kortsiktiga åtgärder

Genom att alltid fokusera på kortfristig EPS, missar många företag möjligheten att skapa långsiktiga värden. Det har visats att ofta minskar man utgifterna inom områden som marknadsföring, FoU och humankapital för att kunna möta kortsiktiga finansiella mål. Cheferna är ofta benägna att prioritera verksamheten på kvartals-basis. Om marknaden är kortsiktig blir också fokus på kortsiktiga vinster. Med detta fokuset kan andra frågor om t ex miljö och hållbarhet bli eftersatta. Detta tillvägagångssätt riskerar att påverka alla intressenter i slutändan.

Det är inte alltid enkelt

McKinsey Quarterly uppgav att det inte finns empiriska bevis som kopplar ökad EPS med det värde som skapats av en transaktion. Så trots att många experter, bankirer och investerare är medvetna om att kortsiktiga EPS-resultat inte är viktiga när det gäller ett företags värde, är det fortfarande en vanlig måttstock vid utvärderingen av noterade bolag.  Fokus på kortsiktiga resultat verkar särskilt uppstå när ett företag är i ett mer moget stadium och helst när företag växer genom förvärv. Internt måste styrelser uppmuntra chefer som fattar klara beslut om avvägningar mellan kortfristig vinst och långsiktig värdeskapande. Detta är inte att säga att kortsiktighet inte ibland är effektiv, men en balans mellan de två kommer att leda till en friskare och mer stabil organisation. I slutändan bör ett företag alltid sträva efter att ha nöjda kunder. Även aktieägarna kommer att dra nytta av detta tankesätt.

Långsiktiga värdeskapande strategier i företag

Hur kan korrekta företagsvärderingar förhindra nästa finansiella kris? Kortsiktighet är en fras som används för att beskriva beteendet att fokusera alltför mycket på kortsiktiga resultat, på bekostnad av långsiktiga intressen och värdeskapande. Historien har visat oss flera exempel på vad som händer när du bara strävar efter kortsiktiga resultat. Ett exempel är fastighetskrisen i USA som under 2008 lånade bankerna pengar till människor med låga inkomster och dåliga säkerheter med en outtröttlig tro på att huspriserna skulle fortsätta att öka. Räntorna för bankerna fortsatte att öka och därmed fick man kompensation för risken och bankerna tyckte därför att lånen var säkra. När människor som köpt ett hem började misslyckas med sina betalningar, kraschade USA: s fastighetsmarknad. Lån blev värdelösa eftersom värdena på bostäderna sjönk under värdet av lånen. Historien har fortfarande en vana att upprepa sig själv. En annan lärdom av kortsiktighet är dot-com bubblan i slutet av 90-talet och i början 2000-talet. Banker och investerare glömde den avgörande principen om värdeskapande. Ett nyckeltal som övergavs var avkastning på investerat kapital (ROIC) eller liknande mått som avkastning på sysselsatt kapital och det som drivit detta förhållande. ROIC syftar till att avgöra hur mycket ett företag tjänar på den kapital som investeras i kärnverksamheten. De stora investeringarna i Internetbaserade företag under andra hälften av 1990-talet skapade en känsla av att “vinnaren tar allt”, vilket gjorde att många investerare tog ännu högre risk. Investerare ville vara med på alla de snabbväxande högteknologiska företagen som ofta var skyhögt värderade utan några synliga vinster. Det blev så småningom uppenbart att dessa Internetföretag inte hade tillräckligt starka affärsmodeller för att motivera värderingarna, vilket senare resulterade i den sk dot-com bubblan.

Historien upprepar sig

Andra exempel på när kortsiktigheten helt har misslyckats med en hel marknad är den östasiatiska skuldkrisen i mitten av 1990-talet och amerikanska lånekatastrofer på 1980-talet. Båda var ett resultat av högriskinvesteringar, som syftade till att göra vinst på kort sikt. Kortsiktighet kan vara destruktiv för en marknad, som historien har visat flera gånger. Fokus på kortsiktiga resultat hamnar i vägen för långsiktiga värdeskapande åtgärder. Konsekvenserna kommer så småningom att undergräva marknadens trovärdighet, vilket leder till färre investeringar och värsta scenariot – en ny ekonomisk krasch.

Långsiktighet är en vinnare

Forskare är oense om varför kortsiktighet uppstår. Vissa kallar på vår mänskliga natur för omedelbar tillfredsställelse, andra argumenterar för ren girighet. Oavsett anledningen är de flesta observatörer överens om att kortsiktigheten är irrationell och dyr för ekonomin. Reglerna för ekonomin kommer alltid att råda och därför kommer en sund och korrekt företagsvärdering alltid vara bäst både på kort och lång sikt. Undvik att hoppa på marknadstrender och fastna i grupptänkande. Långsiktiga värdeskapande strategier kommer att gynna ditt företag och kom ihåg att du måste generera tillväxt och vinster för att skapa värde i ditt företag.

Risk som påverkar en företagsvärdering

De första sofistikerade teorierna om ekonomisk risk utvecklades under 1950-talet, och trots att de har blivit omarbetade och utvecklade sedan dess finns det ingen universell sanning angående risk. Definitionen av risk kommer att variera beroende på vem som står för risken. Köpare, säljare, investerare och kunder kommer alla att ha en egen definition av risk, liksom en varierande nivå av riskaversion. Den allmänna definitionen av risk är den osäkerhet om vad som ligger framför oss. Framförallt innebär framtiden i sig en risk eftersom det finns så många variabla faktorer som bestämmer utfallet av en situation. Om vi ​​tittar på en affärsverksamhet är risken ofta förknippad med investeringar, och mer specifikt avkastning på investeringar. Är risken en verksamhet som är instabil? Ett osäkert ekonomiskt utfall är risken i en affärssituation. Kommer en investerings faktiska avkastning att skilja sig från den förväntade avkastningen? Detta är en viktig skillnad eftersom risk och volatilitet inte är samma sak. Ett instabilt eller volatilt företag betyder inte per automatik att det är riskabelt. Om du kan förutsäga företagets kassaflöde eller vinst kan du planera i enlighet med detta och göra nödvändiga förberedelser. I de flesta investeringssituationer är risken osäkerheten som uppfattas av investeraren. Eftersom uppfattningen är svår att konkretisera och tjäna pengar på är det svårt att exakt och korrekt införliva i en företagsvärdering.

En fördjupad förståelse av risk

För att fördjupa vår förståelse av risk måste vi undersöka olika faktorer som påverkar risken. För det första har vi branschspecifik risk. I allmänhet har de flesta företag inom samma bransch liknande risker. Den kan baseras på dagliga aktiviteter som en geografisk plats för ett företag eller den utrustning som används, men risken kan också komma från de övergripande tillväxtutsikterna för branschen. Dessa risker inkluderar hinder för inträde, konsolideringstrender och tekniska krav. Sedan finns den underliggande risken för verksamheten själv. I det här fallet ser vi på varierande utbud och efterfrågan på olika kostnadsstrukturer som påverkar företagets resultat och på storleken på företaget. Större företag tenderar att vara mer stabila än mindre företag med ett nischkundsegment. Flera företag har lån i verksamheten. Detta förstärker risken mot investerare eftersom t ex obligationsinnehavare alltid säkerställer att deras ränta på lånet betalas i rätt tid och att de kommer att få tillbaka lånebeloppet. Vanligtvis innebär företag som är beroende av lånefinansiering högre risk för aktieägaren – allt annat lika. Ofta används tillgångar som säkerhet, vilket exponerar investeraren ännu mer för risk.

Cash is king

Investerare är också känsliga för likviditetsfrågan. Kommer investeraren att kunna sälja sitt innehav vid en given tidpunkt? Om inte, kan det vara svårt för investeraren att få loss sina pengar vid behov. Ett bra exempel är fastighetsmarknaden. Ibland kan det vara svårt att sälja fast egendom vid vilken tidpunkt som helst beroende på marknadsförhållanden, jämfört med till exempel statspapper. Från en investerares perspektiv är det en stor fördel om en investering i ett företag snabbt kan realiseras.

Ingen universell sanning

Det finns inget enkelt svar på frågan om vad risk faktiskt är eftersom det skiljer sig från många olika situationer. Men genom att bryta ner begreppet risk i olika investerarsituationer kan vi få viss insikt. En allmän princip, som vi hävdar är säker att anta, är att som investerare, ju mer risk du utsätts för desto lägre är värdet på företaget. Företagen kan påverka sina egna riskparametrar, även om det vanligtvis är en industristandard. Genom att grundligt göra din läxa om företagets natur och logik och därigenom möjliggöra en uppskattning av ditt företags värde, har din riskbedömning en mycket större chans att korrekt reflektera verkligheten. Genom att göra så kommer du ett steg närmare en rimlig uppfattning om vad din specifika risk är och du kan agera utifrån denna!

Betydelsen av en företagsvärdering i småföretag

Genom att veta ditt företags värde idag kan du påverka ditt företags värde imorgon. En vanlig missuppfattning bland entreprenörer är tanken att du bara behöver veta värdet av ditt företag när du är redo att sälja. Men fråga dig själv det här: Äger du hela eller en del av företaget? När vill du gå i pension? Planerar du att växa? Om du svarade ja på någon av dessa frågor kommer du definitivt att uppskatta att veta värdet på ditt företag. I många fall inser företagare för sent vikten av att värdera sin verksamhet. Detta är särskilt vanligt bland små- och medelstora företag. Intrycket att en värdering är komplex, kostnadskrävande och mycket tidskrävande är några av anledningarna till att företagare tenderar att vänta med att värdera sina företag. Om du börjar för sent med värderingsfrågan, finns ingen eller liten chans att öka värdet på ditt företag inför en försäljning.

Var är du nu? Var är du på väg?

 En företagsvärdering ger dig en ganska gedigen uppfattning om hur ditt företag presterar idag, men också en insikt om var du är på väg. Att veta vilka områden som behöver förbättras för att öka värdet är en extremt värdefull del i en företagsvärdering. Eftersom många företagare först gör en företagsvärdering inför en försäljning, finns det lite eller inget utrymme för att faktiskt förbättra resultaten. En värdering av ditt företag kan visa vilka områden som behöver förbättras och kan därmed fungera som grunden för strategiska beslut som syftar till att utveckla och förbättra din verksamhet. Det finns olika scenarier där en värdering har stor betydelse. Om vi ​​lägger personliga frågor som skilsmässa och pension åt sidan, finns det flera affärssituationer där en värdering är nödvändig. Om ditt företag är tillräckligt stort kan en notering på en börs vara ett alternativ, vilket innebär att det är av yttersta vikt att sätta ett pris som marknaden anser är rättvist och därmed accepterar. Vill du ha ett bra pris när du ska sälja ditt företag? En oberoende företagsvärdering kan vara en bra utgångspunkt i en förhandling vid en försäljning av företaget. Genom att värdera företaget årligen innan en försäljningsprocess och vidta åtgärder kan värdet förbättras och därmed prisnivån vid en försäljning. Det är också värt att nämna att en företagsvärdering är en otrolig hjälp under förhandlingar, men det ersätter inte själva förhandlingarna. Om du värdesätter ditt företag bör du veta värdet på ditt företag!

Vanliga modeller vid företagsvärdering

En värdering av ditt företag kan vara avgörande, men många företagare börjar titta på värderingsfrågan mitt i en skilsmässa eller när någon köpare knackar på dörren. Tyvärr kommer många frågor upp samtidigt som kunde ha förberetts långt tidigare. Genom att värdera ditt företag kan du se var ditt företag står idag, vad du behöver förbättra och få ett underlag för att sätta mål för framtiden. När allt kommer omkring är syftet för de flesta av oss företagare att skapa värde för oss själva och våra familjer. Värderingsmodeller idag är både en vetenskap och en konst. Det är både magnifikt noggrant och abstrakt, spännande och komplicerat. Det finns flera olika typer av värderingsmodeller. De kommer alla med sina egna fördelar och nackdelar. I läroböcker och forskningshandlingar är det allmänt fastställt att alla modeller skulle ge samma resultat om de tillämpas konsekvent och utan några begränsningar. Men eftersom de flesta modeller idag innehåller en prognos för framtiden tillämpas modellerna med vissa begränsningar. Begränsningarna kommer att minska nivån på noggrannheten på olika sätt, beroende på modell. Vi har valt de tre vanligaste affärsmässiga värderingsmodellkategorierna och kommer att diskutera konsekvenserna av dem alla.

Direkta kassaflödesmodeller

Modellerna baseras det kassaflöde som lämnar eller kommer in i företaget. De kan vara både direkta och indirekta, dvs. modellerna fokuserar direkt på kassaflödena till aktieägarna eller indirekt på de kassaflöden som bolaget genererar ur ett operativt perspektiv. Följaktligen ingår modeller baserade på diskontering av utdelningar till aktieägarna i bolaget, men detta lyfter bara fram hur vinsterna distribueras, inte hur värdet skapas. De två perspektiven är dock direkt relaterade till varandra, vilket gör att det värderingstekniskt inte spelar någon roll vilket perspektiv man tar.  Fokus här är på kassagenerering. Den mest kända indirekta kassaflödesmodellen är den fria kassaflödesmodellen. Det är användbart när du vill ha en vy över din nuvarande status på kassagenereringen från din verksamhet och som är nyckeln till värdeskapande. Teoretiskt sett är detta kärnan i de flesta modeller, men i praktiken är det svårt. Kassaflöden varierar ofta mycket över tid, vilket gör dem svåra att förutse.

Relativa värderingsmodeller

Relativa värderingsmodeller bygger på jämförelser med andra företag inom samma bransch. Genom att titta på liknande företag och deras värderingar försöker dessa modeller att analysera ditt företag i förhållande till andra. Relativa metoder kan sedan illustrera om ett företag är över- eller undervärderat jämfört med liknande företag.  Men kan finnas risker med generella beräkningar eftersom förutsättningarna för enskilda företag är olika. Det kan hävdas att det var bristen på kritiskt tänkande som ledde oss in i finanskrisen 2008. Ibland värderar marknaden en hel bransch felaktigt och det är bäst att vara medveten om dessa risker.  För att göra en bra värdering bör de nyckeltal som jämförs vara i stort sett lika med de övriga företagen i jämförelsen. Det är därför du bör vara försiktig med vilka förhållanden du väljer. Resultatåtgärder som definieras på samma sätt över företag är ett bra ställe att börja. Men återigen finns begränsningen på marknaden själv. Eftersom ekonomin förändras över tiden kan industrins nyckeltal från förra året vara vilseledande när man analyserar ett företag idag.

Redovisningsbaserade värderingsmodeller

Värderingsmodeller som baseras på redovisning kommer från kassaflödesmodellerna. De bearbetas och anpassas så att det är möjligt att använda redovisningsinformation direkt i modellen. Redovisningsmodeller bygger på det bokförda värdet av tillgångar och skulder. Modellerna är beroende av kongruensprincipen, det vill säga att förändringar i bolagets eget kapital endast kan förklaras av nettoresultat och transaktioner med aktieägarna. Den verkliga fördelen med dessa modeller är att de använder sambanden mellan de tre finansiella rapporterna. resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen för att indirekt härleda kassaflöden samtidigt som resultat- och balansräkningen används som input till värderingen. Dessa modeller brukar benämnas residualavkastningsmodeller.

Residualavkastningsmodell

Denna modell fokuserar på företagets förmåga att generera värdeskapande vinster både på kort och på lång sikt. Modellen är härledd från en utdelningsdiskonteringsmodell och är helt jämförbar med traditionella kassaflödesbaserade modeller som utdelningsdiskonteringsmodellen eller fria kassaflödesmodellen. Fördelen med modellen är att den direkt utnyttjar de nyckeltal för lönsamhet och tillväxt som vanligen används vid nyckeltalsanalys av företag, såsom beskrivet ovan.  Modellen använder sig av tre huvudkomponenter för att beräkna företagets värde: • Bokfört eget kapital vid värderingstidpunkten • Värdeskapande vinster från värderingstidpunkten fram till värderingshorisonten • Ett beräknat horisontvärde som bygger på långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt. Bokfört eget kapital. Basen för värderingen är det bokförda egna kapitalet vid värderingstidpunkten. Detta beräknas utgående från eget kapital vid det senaste tillgängliga bokslutet inklusive den del av obeskattade reserver som kan betraktas som eget kapital.  Värdeskapande vinster är de vinster som överstiger det avkastningskrav på eget kapital som gäller för företaget. Avkastningskravet på eget kapital uttrycks vanligen i procent och kan jämföras med den faktiska avkastningen på eget kapital. Om avkastningen på eget kapital är större än avkastningskravet skapas värdeökande vinster för företaget vilket påverkar värderingen positivt. På motsvarande sätt skapas värdeförstörande resultat om avkastningen på eget kapital är lägre än avkastningskravet. Det beräknade horisontvärdet förutsätter att företaget har en långsiktigt uthållig lönsamhetsutveckling. Detta stadium uppnås när företaget har nått en stabil position på marknaden. Horisontvärdet är branschberoende.